Ohlášky 22.5. 2021 – Slavnost Seslání Ducha svatého

22. 05. 2021

Dnes je Slavnost Seslání Ducha svatého, Hod Boží svatodušní. Bohoslužby jsou v 7.00, 8.00, 9.00 a 10.00. V 15.00 zde bude Te Deum a svátostné požehnání. Navečer v 18.00 bude májová pobožnost u sv. Antoníčka. V případě trvalého deště bude zde v kostele. Srdečně zveme! Do prázdnin ponecháváme nedělní program beze změny. Dnes končí doba velikonoční a začíná liturgické mezidobí.

V pondělí je památka P. Marie, Matky církve, ve středu sv. Filipa Neriho, ve čtvrtek svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze.

Bohoslužby v týdnu jako obvykle, více info k nalezení zde. V úterý v 17.00 je společná adorace Nejsvětější svátosti, ve čtvrtek po mši do 9.00 adorace soukromá. Příští neděli je slavnost Nejsvětější Trojice. Bohoslužby budou v 7.00, 8.00, 9.00 a 10.00, v 18.00 bude májová pobožnost u sv. Antoníčka.

V pátek se zúčastníme Noci kostelů. Začátek v 18.00 mší sv. Po ní přednáška a promítání o stavbě kostela, vystoupení Živých rytmů. Konec bude ve 22.00. Info zde.

V neděli 6. června budeme slavit Boží Tělo. Při mši v 10.00 přistoupí děti k odloženému 1. sv. přijímání.

Letní tábor pro děti naší farnosti je plánován v termínu od 18. do 24. července na faře v Ostrově u Macochy.  Přihlášky a bližší informace zde na webu.

Prohlášení našich biskupů:

Milé sestry, milí bratři v Kristu Ježíši, díky Bohu se situace, která více než na půl roku zásadním způsobem ochromila běžný život naší společnosti, postupně, pomalu, ale nadějně vrací k normálu. Byla to pro nás všechny zkouška víry, důvěry v Pána, ale také příležitost k přehodnocení životních priorit, každodenní rutiny a obrovská šance využít všechny ty dary, které byly doposud skryty. Pro mnohé z nás to byla doba, kdy jsme si z lidského hlediska sáhli na dno, kdy onemocnělo a zemřelo nemálo našich blízkých a přátel. Jsme vděční a děkujeme všem těm, kteří se jakkoli podíleli na tom, že naši bližní měli potřebnou lékařskou, ošetřovatelskou i duchovní péči. Jsme rádi, že i Církev zde přiložila ruku k dílu, což není nic navíc, protože služba Bohu a služba člověku je do ní vepsána samotným Zakladatelem. Nyní, jak se zdá, svítá na lepší časy, a je na místě opatrný optimismus. K němu také patří návrat k bohoslužbám v jejich normální podobě. Technické prostředky byly v době, kdy pandemie doléhala plnou silou, důležitým nástrojem, jak zachovat alespoň něco a nějakým způsobem z toho, co činí Církev Církví, totiž „ecclesia“ – shromáždění. Avšak je potřeba mít stále na mysli, že skutečné fyzické shromáždění při bohoslužbě je nenahraditelné. Proto si Vás dovolujeme povzbudit, abyste se postupně vraceli do kostelů, pochopitelně při zachování příslušných hygienických opatření a s potřebnou mírou opatrnosti. Sledování mše svaté v televizi a na sociálních sítích nechť je nadále k dispozici nemocným a těm, kteří do kostela nemohou. Je však načase, abychom si my ostatní opět připomněli, že svěcení svátečního dne je jedním z přikázání Desatera a že ke svátečnímu dni patří i účast na bohoslužbě. Je rovněž na místě, abychom projevili Bohu vděčnost za překonání této vlny pandemie a přicházeli do kostela poděkovat trvale a pravidelně s ještě větší horlivostí než dříve. Radostnou zprávou je, že můžeme opět chválit Pána i zpěvem.

Na setkání kolem Kristova oltáře se těší a ze srdce žehnají Biskupové Čech, Moravy a Slezska

Ohlášky z minulého týdne

Zpět